Illustrasjonsfoto for fremtidsfullmakt: En mor holder rundt sine tre barn.

Ta grep om fremtiden - allerede i dag!

De siste årene har temaet fremtidsfullmakt vært stadig vanligere i mediebildet. En fremtidsfullmakt innebærer en mulighet for deg som gir fullmakten til å ta grep om fremtiden din selv, og tar høyde for at ingen kan vite med sikkerhet hva fremtiden bringer.

Hva er en fremtidsfullmakt?

Kort fortalt er en fremtidsfullmakt et dokument hvor du gir en annen person fullmakt til å bistå deg dersom du ikke lenger er i stand til å ivareta dine egne interesser på grunn av fysisk eller kognitiv sykdom. Fremtidsfullmakten sier også noe om hva vedkommende skal kunne hjelpe deg med. Du som oppretter fullmakten kalles fullmaktsgiver, og den som gis fullmakt kalles fullmektig.

Selv om alle kan be en partner, venn eller familie om hjelp frem i tid vil et slikt uformelt ønske ofte være vanskelig å bevise i etterkant. Det er også store begrensninger i hva en slik hjelper kan bistå med.

Ved å opprette en fremtidsfullmakt, etableres et skriftlig dokument, som har omtrent samme form- og vitnekrav som et testament, der fullmaktsgiver (det er deg, altså!) kan bestemme at én eller flere bestemte personer skal representere deg dersom du i fremtiden ikke lenger kan ivareta egne interesser. 

Gratis advokat for medlemmer

Som medlem har du tre timer gratis advokathjelp pr. kalenderår.  Ut over gratistilbudet gjelder rabattert medlemspris på 1400 kr eks. mva.

Ta kontakt med Advokatfirmaet Nova her

Hva bør fremtidsfullmakten inneholde?

Overordnet kan fullmakten omfatte økonomiske forhold, personlige forhold, eller begge deler. Fullmakten kan også begrenses til å gjelde bestemte situasjoner (disposisjoner), for eksempel salg av en bolig. Hensikten med denne formaliseringen er at den som er utpekt som fullmektig har et dokument som gir fullmektigen rett til å utføre de oppgavene dokumentet gir tillatelse til.

Et eksempel er at fullmektigen, ved å fremvise fullmakten til banken, kan få tilgang til bankkontoen din for å betale regninger på dine vegne.

For å være gyldig bør fremtidsfullmakten dateres. Den skal være skriftlig, undertegnet og bekreftet av to vitner over 18 år, som begge er tilstede sammen med fullmaktsgiver når dokumentet undertegnes. Vitnene bør i påskrift på dokumentet opplyse om du har opprettet fullmakten av egen fri vilje og hadde evne til å forstå hva den innebar. Påskriften bør også inneholde fødselsdatoen til vitnene og deres adresse. Du kan ikke selv være vitne, og heller ikke  ektefellen/samboeren din, foreldrene dine, barn eller barnebarn.

Det må gå klart frem av fullmakten at den skal gjelde etter at du har kommet i en tilstand som beskrevet i vergemålsloven § 78, altså der du på grunn av sinnslidelse, som demens, eller alvorlig svekket helsetilstand ikke selv lenger kan ivareta dine interesser innenfor de områder fullmakten dekker. Konsekvensen av at formkravene ikke er fulgt, er at fremtidsfullmakten er ugyldig. 

Hvem kan være fullmektig?

  • Må være fylt 18 år
  • Må akseptere å bli gjort til fullmektig
  • Kan ikke selv ha verge
  • Eksempler kan være ektefelle, partner eller egne barn
Familie som holder rundt hverandre
Med en fremtidsfullmakt tar du høyde for at ingen kan vite med sikkerhet hva fremtiden bringer

Når trer fremtidsfullmakten i kraft?

Dersom du ikke lenger kan ivareta dine interesser, kan man be om at fullmakten stadfestes av statsforvalteren. Når fullmakten blir stadfestet, vil fullmektigen få en attest fra statsforvalteren.

Den som er oppgitt som fullmektig når fullmakten trer i kraft, skal da informere den det gjelder og hans eller hennes ektefelle/samboer, eller andre nære slektninger hvis det ikke finnes en ektefelle eller en samboer.

Før fullmektigen tar avgjørelser skal vedkommende først høre med deg, hvis det kan skje uten betydelige vansker. Det er derimot ikke nødvendig hvis du er ute av stand til å forstå hva saken gjelder.

Hva hvis fullmektigen er inhabil?

Fullmektigen kan ikke representere deg i saker der fullmektigen er inhabil som verge. Hvis fullmektigen er inhabil, kan statsforvalteren oppnevne en verge med et mandat som avgrenses til akkurat de tilfellene hvor fullmektigen er inhabil.

Kan fullmektigen ta betalt?

Fullmektigen kan dekke sine nødvendige utgifter samt ta en rimelig godtgjørelse med mindre annet er avtalt i fremtidsfullmakten. Fullmektigen kan også gi gaver på dine vegne, så lenge disse anses som sedvanlige. Hva som anses som sedvanlig avhenger av økonomien din og hva du tidligere har pleid å gi i forbindelse med f.eks. bursdager, jul, konfirmasjoner og bryllup. Gaver utover dette kan i utgangspunktet bare gis der det går klart frem av fullmakten.

Slik tar du grep om fremtiden

Akademikerne Pluss har en avtale med Advokatfirmaet Nova som gir deg som medlem hele tre gratis timer med juridisk rådgivning innen en rekke fagområder. Gratistilbudet gjelder per kalenderår, og ut over dette gjelder en rabattert medlemspris på 1400 kr eks. mva. 

Ønsker du å benytte medlemstilbudet hos Advokatfirmaet Nova til å sette opp en fremtidsfullmakt kan du ta kontakt gjennom link til kontaktskjemaet nedenfor.

Som medlem har du tre timer gratis rådgivning hos Advokatfirmaet Nova

Gi tilbakemelding