Forsikre det som er viktig i livet; Ung familie ute i naturen.
iStock | Credit: @Everste

Forsikre det som betyr noe i livet

Familie, helse og inntektsgivende arbeid er for de fleste selve grunnlaget for et godt liv. Familien er det kjæreste vi har; god helse gjør oss i stand til å gjøre de tingene man ønsker å drive med; og jobben gir oss samhold, faglige utfordringer og en lønn som sikrer mat på bordet. Allikevel er livet skjørt, og ingen kan vite hva som venter rundt neste sving. 

A+ Gruppelivsforsikring – Et sikkerhetsnett for deg og din familie

Forsikringen A+ Gruppeliv er en kollektiv forsikring, fremforhandlet av Akademikerne Pluss på dine vegne, slik at du får en gunstig pris og gode vilkår. Gruppelivsforsikringen består av tre ulike forsikringsdekninger; livsforsikring (også kalt dødsforsikring), uførekapital (engangsutbetaling) og tidsbegrenset uførerente (månedlige utbetalinger). Du kan velge å kjøpe en eller flere av dekningene. 

Livsforsikring

Å tenke på sin egen død er ubehagelig for de fleste av oss, og mange skyver nok tanken fra seg i hverdagen. Det kan imidlertid være lurt å ha gjort seg opp noen tanker rundt det praktiske, slik som boliglån og andre utgifter som etterlatte kan komme til å måtte håndtere alene.

Livsforsikringen sørger for en engangsutbetaling til etterlatte for å takle denne typen utfordringer og kan brukes helt fritt, for eksempel til å nedbetale gjeld, flytte til mindre bolig eller redusere arbeidstiden for mer tid med barna.

Livsforsikring er særlig viktig for deg som lever i parforhold (f.eks. med felles gjeld), har barn eller andre som du forsørger.

Storebrand anbefaler som hovedregel at forsikringssummen bør tilsvare din andel av gjeld pluss én årslønn. Dette er forsikringssummene du kan velge mellom: 

 • 12G (1 488 336 kr)
 • 22G (2 728 616 kr)
 • 40G (4 961 120 kr)

Det viktig å merke seg at forsikringssummen reduseres med alder. Dette kalles nedtrapping:

 • Fra du er 51 år til og med 60 år, reduseres forsikringssummen med 3,64 prosent hvert år.
 • Er du mellom 61-70 år, reduseres forsikringssummen med 1,82 prosent hvert år.
Forsikre det som er viktig i livet; Mor holder baby med vakker fjellnatur i bakgrunnen.
iStock | Credit: @Everste

Uførekapital

Selv om vi har et godt sikkerhetsnett og gode velferdsordninger, kan det å bli arbeidsufør som følge av sykdom eller skade bety store utgifter for lommeboka. Kanskje du må flytte til en mer tilpasset bolig (eller tilpasse den du allerede har) eller trenger behandling som ikke dekkes av folketrygden.

Uførekapitalforsikringen er en skattefri* engangsutbetaling som du kan bruke på å omstille deg og din økonomi til en ny hverdag. For å få pengene utbetalt må du oppfylle én av de to følgende kriteriene:

 1. du har vært minst 40 prosent arbeidsufør sammenhengende i to år, og har fått innvilget varig uføretrygd fra NAV, eller;
 2. du har mottatt sykepenger eller arbeidsavklaringspenger (AAP) i 36 måneder og fått innvilget stønad for ytterligere 12 måneder.

Alternativ 2 er ment som en sikkerhet mot langtrukne avklaringsprosesser hos NAV og i helsevesenet, og gjør at du får utbetalingen etter tre år med stønad.

Når du tegner uførekapitalforsikring, kan du velge mellom tre forsikringssummer:

 • 12G (1 488 336 kr)
 • 22G (2 728 616 kr)
 • 30G (3 720 840 kr)

I likhet med livsforsikringen, er det også aldersbasert nedtrapping for uførekapitalforsikringen; fra du er 51 år reduseres forsikringssummen med 3,64 prosent hvert år, frem til du er 60 år.

*Erstatning beskattes ikke som inntekt, men kan inngå i beregning av formuesskatt.

Forsikringsordboka

Hva i all verden betyr ordet «gruppeliv»?!

Forsikringsbransjen har sitt eget stammespråk som ikke alltid er like lett for oss vanlige å forstå.

Vi oppklarer noen av de vanligste fremmedordene i forsikringsverdenen:

Kollektiv forsikring: Kollektive forsikringer er forsikringer forhandlet frem for en større gruppe mennesker som har en del ting til felles. F.eks. akademikere har høyere utdanning, gjerne høyere lønn og fritidsbolig, som gjør at man kan forhandle frem egne forsikringprodukter, -priser og -vilkår til denne gruppen.

Gruppeliv: Gruppeliv er en gruppe forsikringer som omhandler liv, død og helse/uførhet.

Uførekapital: Uførekapital er en forsikring som sikrer deg en engangsutbetaling ved varig arbeidsuførhet.

Uførerente (kalles også uførepensjon): Uførerente er månedlige utbetalinger for deg som har blitt varig arbeidsufør. Uførerenten i A+ Gruppeliv er vel og merke tidsbegrenset til fire år.

Premie: Prisen du betaler for forsikringen til forsikringsselskapet kalles forsikringspremie.

Forsikringssum: Når du tegner forsikring, må du i noen tilfeller velge en forsikringssum som forsikringen skal dekke. For uførerenteforsikringen kan du eksempelvis velge mellom: 

 • 1G: 118 620kr
 • 2G 237 240kr

Begunstiget: Har du livsforsikring og du dør, er det gjerne samboer/ektefelle som får forsikringssummen utbetalt. Den som får pengene utbetalt, kalles begunstiget.

Helseerklæring: Når du kjøper forsikring blir du bedt om å fylle ut et skjema som kalles helseerklæring. Skjemaet inneholder spørsmål som omhandler helse, yrke og livsstil.

Karenstid: Karenstiden er den tiden du må vente fra du ble syk til du får forsikringsutbetalingen. For tidsbegrenset uførerente er karenstiden 12 måneder. Det betyr at de månedlige utbetalingene begynner når du har vært minst 40 prosent arbeidsufør i 12 måneder.

Nedtrapping: Nedtrapping betyr i forsikringssammenheng at forsikringssummen blir nedjustert i henhold til alder. Jo eldre du blir, jo mindre blir forsikringssummen. For både livsforsikring og uførekapital begynner nedtrapping ved 51 års alder.

Andre ord og uttrykk:

Folketrygdens grunnbeløp (G): Grunnbeløpet i folketrygden er grunnlaget som brukes for å beregne norske trygde- og pensjonsytelser.

Arbeidsavklaringspenger (AAP): Du kan få sykepenger i inntil 12 måneder. Er du fortsatt for syk ti å komme tilbake i fullt arbeid etter 12 måneder, kan du søke om arbeidsavklaringspenger. Dette er en stønad som skal sikre deg inntekt mens du venter på avklaring av arbeidsevne.

Uføretrygd: Uføretrygd er en offentlig stønad for deg som har fått varig nedsatt arbeidsevne.

Tidsbegrenset uførerente

Blir du varig arbeidsufør betyr det også varige endringer i hverdagsøkonomien; uføretrygden er kun 66 prosent av den lønnen du hadde før du ble syk (66% av bruttolønn opptil 6G).

Tidsbegrenset uførerente er et tillegg til (og kjøpes samtidig med) uførekapitalforsikringen beskrevet over, og er ment for å sikre deg i påvente av utbetalingen av uførekapitalforsikringen. Den tidsbegrensede uførerenten er nemlig faste, månedlige utbetalinger som varer i fire år. Disse månedlige utbetalingene fortsetter selv om du skulle få utbetalt uførekapitalen etter eksempelvis 2 eller 3 år.

Du kan velge mellom to årlige forsikringssummer; 1G (124 028kr) og 2G (248 056 kr). Disse justeres hvert år i samsvar med grunnbeløpet (G) i folketrygden, slik at forsikringens verdi opprettholdes i takt med inflasjonen.

Pengene blir utbetalt når du har vært minst 40 prosent ufør i ett år, uavhengig av årsak til uførheten, og graderes i forhold til uføregraden din. Eksempelvis om du er 100 prosent arbeidsufør får du utbetalt hele forsikringsbeløpet; er du 40 prosent ufør, er utbetalingen på 40 prosent.

iStock | Credit: @Everste

Hvem bør kjøpe A+ Gruppeliv?

Kort oppsummert er livsforsikringen en forsikring som dekker familien din, mens uføreforsikringene dekker deg og din økonomi.

Livsforsikringen er særlig viktig for deg som lever i et etablert parforhold, har barn som du forsørger, og kanskje også felles gjeld med partner eller ektefelle. Er du ung, singel og barnløs trenger du som regel ikke en livsforsikring.

Uføreforsikringene derimot, kan være lurt å få på plass tidlig. Altså, før du blir syk. Om du skulle være så uheldig utvikle en kronisk sykdom, bli skadet eller få en alvorlig sykdom som påvirker arbeidsevnen, kan det bli både vanskelig og dyrt å skulle tegne en uføreforsikring.

A+ Gruppeliv er som nevnt over, en kollektivt forhandlet forsikring som du har tilgang til gjennom Akademikerne Pluss. Dette betyr at du får bedre pris og bedre vilkår enn på Storebrands ordinære forsikringsprodukter.

Om forsikringsavtalen:

Akademikerne Pluss har et langvarig og godt samarbeid med Storebrand, som gir deg som medlem tilgang på en rekke gode fordeler og rabatter. Avtalen med Storebrand omfatter både kollektive- og private skadeforsikringer:

Forsikre det som er viktig i livet; Far og datter ute i skogen.
iStock | Credit: @Everste

Kollektive forsikringer:

Hos Storebrand finner du en rekke kollektive forsikringer, disse har «A+» i navnet sitt, hvor både priser og vilkår er kollektivt forhandlet på vegne av de 108.000 fagforeningsmedlemmene Akademikerne Pluss representerer. Det betyr i praksis at dette er særegne forsikringer med gode vilkår og til medlemspris, kun tilgjengelig for medlemmer tilknyttet Akademikerne Pluss.

De kollektive forsikringene er såkalte «store og viktige» forsikringer, slik som livsforsikring, helseforsikring og innboforsikring. Altså, de forsikringene du aller helst bør har på plass.

Private skadeforsikringer:

På Storebrands ordinære forsikringsprodukter får du som medlem gode medlemsrabatter og i noen tilfeller også ekstra gode vilkår (superdekninger). Disse forsikringene kalles også private skadeforsikringer, og inkluderer blant annet bil-, sykkel-, og kjæledyrsforsikring.

Medlemmer får 30 prosent medlemsrabatt på private skadeforsikringer. Rabatten økes til 35 prosent dersom du har tre eller flere forsikringer samlet hos Storebrand. Kollektive forsikringer er med i opptelling til samlerabatt, men rabatten gis kun på de private skadeforsikringene. Bestiller du på nett, får du dessuten 10 prosent nettrabatt!

Forsikringer for næringsdrivende:

Driver du egen bedrift har du også tilgang til gode forsikringer som sikrer både bedriften og de ansatte.

Hos Storebrand finner du kollektive forsikringer merket med ‘A+’ i navnet, slik som A+ Kontor og A+ Yrkesskade, samt en rekke ulike skadeforsikringer. På de fleste skadeforsikringer for bedrift får du som medlem 15 prosent medlemsrabatt.

Forsikre deg og dine mot det uforutsette

Sjekk pris hos Storebrand og se hvor mye du kan spare på å benytte deg av medlemsfordeler på forsikring.

Forsikre det som er viktig i livet; Mor holder baby med vakker fjellnatur i bakgrunnen.
iStock | Credit: @Everste

Hvilke forsikringer du bør ha?

Det er ikke alltid lett å vite hvilke forsikringer man bør ha på plass; forsikringsbehovene endrer seg også i takt med livet. Vi har derfor satt sammen en liten guide, hvor vi lister opp hvilke forsikringer man bør ha i de ulike livsfasene.

Har du full oversikt over forsikringene du trenger som student? Vi gjør forsikringsjungelen litt lettere å navigere!
Har du full oversikt over forsikringene du trenger som ung voksen? Vi gjør forsikringsjungelen litt lettere å navigere!
Har du full oversikt over forsikringene du trenger som nyetablert? Vi gjør forsikringsjungelen litt lettere å navigere!
Har du full oversikt over forsikringene du trenger som godt voksen? Vi gjør forsikringsjungelen litt lettere å navigere!
Har du full oversikt over forsikringene du trenger som pensjonist? Vi gjør forsikringsjungelen litt lettere å navigere!

Gi tilbakemelding